Mitologija / Esejistika / Biografije/Predanja/Putopisi


Sioran razgovori

Napisao Emil M, Sioran, Dereta, 2010.

 

Cena: 800 din

 

 

RAZGOVORI SA SIORANOM SU UZBUDLJIVO PUTOVANJE KROZ ISTORIJU, FILOZOFIJU, METAFIZIKU, ALI MOŽDA PRE SVEGA OBRAČUN SA SAMIM SOBOM I SVETOM KOJI GA OKRUŽUJE...

Sve za­vi­si od du­bi­ne na­ših ube­đe­nja, ako je sprem­no da se pri­hva­ti sve što vas sna­đe, po­ni­že­nje, ne­do­sta­tak nov­ca u ime pi­sa­nja, da pi­sa­nje sta­vi­te iz­nad sve­ga osta­lo­ga, da pri­hva­ti­te sve even­tu­al­ne ne­u­spe­he i uvek da na­te­ra­te se­be da bu­de­te svoj go­spo­dar. Tre­ba se slo­ži­ti sa sa­mim so­bom i ne za­vi­si­ti od dru­gih; vi ste svoj go­spo­dar, to je va­ša bit­ka. Dru­gi to ne zna­ju, ali će sa­zna­ti kroz va­še knji­ge. Za­što se jed­na knji­ga ob­ja­vi? Da se ob­ja­vi pri­ča o toj bor­bi!!!

U Li­ba­nu, za vre­me gra­đan­skog ra­ta, jed­na že­na je pre­ži­ve­la za­hva­lju­ju­ći nje­go­vim knji­ga­ma, a Ja­pan­ka je od­u­sta­la od sa­mo­u­bi­stva i po­sta­la po­zna­ti pi­sac.

Si­o­ran je mi­sli­lac ko­ji mo­že dvo­stru­ko da de­lu­je, za­vi­sno od pri­ro­de ono­ga ko­ji ga či­ta. Sla­be obes­hra­bru­je, ali ja­ke na­go­ni da pri­hva­te naj­ve­će ži­vot­ne pro­ble­me. Nje­go­va fi­lo­zo­fi­ja od­ba­cu­je sve mo­gu­će ilu­zi­je, de­lu­je oslo­ba­đa­ju­će na lju­de sklo­ne da ži­ve u ilu­zi­ja­ma, ali ne i na one ko­ji su sla­bi i sklo­ni ne­ak­tiv­no­sti: njih mo­že od­ve­sti u pro­past.

Dok ga či­ta­mo, či­ni nam se da za­jed­no s njim uče­stvu­je­mo u uz­bu­dlji­voj avan­tu­ri ot­kri­va­nja če­sto skri­ve­nih ne­prav­di isto­ri­je i ne­spo­sob­no­sti čo­ve­ka da ra­di­kal­no iz­me­ni svoj po­lo­žaj. Le­po­tom sli­ka, fi­no­ćom za­pa­ža­nja i to­pli­nom is­ka­za, Si­o­ran ipak po­ku­ša­va da na se­bi svoj­stven na­čin vra­ti ve­ru u ljud­sku vr­stu.

Si­o­ra­no­vi raz­go­vo­ri su nje­go­vo pr­vo kom­plet­no i auto­bi­o­graf­sko pred­sta­vlja­nje na srp­skom je­zi­ku, po­ku­šaj sa­mo­posmat­ra­nja, ob­ja­šnja­va­nja stra­ha, lju­ba­vi i ži­vo­ta.


Poručite knjigu Sioran razgovori

 

Ime i prezime:

E-mail:

Telefon:

Adresa:

Grad:

Poštanski broj:

 

 

 

 

 
SVI NASLOVI KATEGORIJE: Mitologija / Esejistika / Biografije/Predanja/Putopisi© SVA PRAVA ZADRŽANA METAR KNJIGA :: izradio KompArt